ES parama

UAB „ARADAS“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „AEI GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS“

UAB „Aradas“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“

UAB „Aradas“ įgyvendina projektą „AEI gamybos pajėgumų įrengimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos fondų lėšomis. Projekto tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime.

Projekto įgyvendinimo metu UAB „Aradas“ savo veikloje įdiegs energijos efektyvumo priemonę – saulės elektrinę, kuri sudarys sąlygas taupyti energiją ir mažinti elektros sąnaudas. Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie Lietuvos poveikio klimato kaitai švelninimo, oro taršos problemų sprendimo, energetinės priklausomybės nuo importuojamų energijos išteklių mažinimo.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 180 655,88 Eur

Iš Europos Sąungos fondų projekto įgyvendinimui skiriama – 70 455,79 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2023 m. liepos mėn.

Projekto vykdymo pabaiga – 2025 m. liepos mėn.

image description

UAB „ARADAS“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „UAB „ARADAS“ E. KOMERCIJOS MODELIO DIEGIMAS“

UAB „Aradas“ įgyvendina projektą UAB „Aradas“ e.komercijos modelio diegimas“, kuris yra dalinai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, lėšomis.

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinį, kuris sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 63 885,00 Eur

Iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonės, projekto įgyvendinimui skiriama iki – 47 913,75 Eur

Projekto vykdymo pradžia – 2022 m. vasario 21 d.

Projekto vykdymo pabaiga – 2023 m. vasario 14 d.

SKAITMENINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS UAB „ARADAS“ GAMYBOJE

UAB „Aradas“įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą Skaitmeninių technologijų diegimas UAB “Aradas” gamyboje“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0094).

Projekto tikslas: įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Projekto veiklos: įrangos su integruota skaitmenine technologija diegimas.

UAB „Aradas“ yra sparčiai auganti ir inovatyvi plastiko ir aliuminio langų gamybos įmonė, kurios eksportas nuosekliai auga.Tikslinėse Šiaurės šalių rinkose vartotojai kelia aukštus reikalavimus langų ir durų kokybei, todėl įmonė yra modernizavusi dalį gamybos proceso ir ketina modernizuoti likusias gamybines operacijas. UAB „Aradas“ įsigijusi modernią įrangą ketina išplėsti esamų gaminių gamybą ir plėsti naujų produktų gamybą. Nauji inovatyvūs produktai turės geresnes technines charakteristikas ir patrauklumą galutiniam vartotojui.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Pramonės skaitmeninimas LT Nr. 03.3.1-LVPA-K-854. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 1 603 000,00 Eur;
Projekto finansavimas: 561 500,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2023 metai.

UAB „ARADAS“ LANGŲ GAMYBOS MODERNIZAVIMAS

UAB „Aradas“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą UAB „Aradas“ langų gamybos modernizavimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0022).

Projekto tikslas: paskatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos verslo pradžią bei plėtrą, sudarant sąlygas didinti darbo našumą, naujų darbo vietų kūrimą bei sudaryti prielaidas sparčiau vystytis Lietuvos regionams.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

UAB „Aradas“ yra sparčiai auganti inovatyvi plastiko ir aliuminio langų bei durų gamybos įmonė. Ji didžiąją dalį produkcijos eksportuoja. Išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje įmanoma tik plečiant gamybą ir didinant sukuriamą pridedamąją vertę. Įmonė ketina įsigyti naują modernią technologinę įrangą ir išplėsti gaminių asortimentą.

Gaminant naujus inovatyvius produktus bus naudojamasi įmonės ir partnerių MTEP veiklos rezultatais.

Įmonė įgyvendinusi projektą numato sukurti naujas kvalifikuotas darbo vietas.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas: 1 260 000,00 Eur;
Projekto finansavimas: 567 000,00 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.