UAB „ARADAS“

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Aradas“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga, todėl vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTĮ) nuostatomis bei kitų su asmens duomenų apsauga susijusių įstatymų reikalavimais parengė ir pateikia Jums šią privatumo politiką, kurioje apibrėžiama, kaip mes renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis savo bendrovėje.

 1. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos
  1. 1.1. Privatumo politika – ši privatumo politika patalpinta interneto svetainėje: https://www.aradas.lt/
  2. 1.2. Internetinė svetainė – šioje privatumo politikoje suprantama, kaip https://www.aradas.lt/
  3. 1.3. Duomenų valdytojas –– UAB „Aradas“, juridinio asmens kodas 301818042, adresas Gamybos g. 12, Alytus, el. paštas: info@aradas.lt; tel. +370 315 58 895.
  4. 1.4. Klientas (Duomenų subjektas) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko.
  5. 1.5. Asmens duomenys – informacija, leidžianti atpažinti asmenį, pavyzdžiui, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pašto adresas, kuri naudojama atskirai arba kartu su kita asmenine ar leidžiančia atpažinti asmenį informacija ir kuri yra susieta arba gali būti susieta su konkrečiu asmeniu.
  6. 1.6. Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
  7. 1.7. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
  8. 1.8. Tretieji asmenys – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra Duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
  9. 1.9. Slapukai – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš Interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.
  10. 1.10. Kitos šioje Privatumo politikoje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTĮ ir BDAR.
 2. Bendrosios nuostatos
  1. 2.1. Šia Privatumo politika Duomenų valdytojas siekia užtikrinti, kad Kliento Asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje Privatumo politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais.
  2. 2.2. Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:
   1. 2.2.1 siekiant užtikrinti patogų ir sklandų Interneto svetainės naudojimą;
   2. 2.2.2 siekiant tinkamai suteikti Klientui paslaugas;
   3. 2.2.3 siekiant atsakyti į Kliento skundus / prašymus / pranešimus bei pateikti papildomą informaciją, susijusią su Kliento paklausimu / skundu / prašymu.
  3. 2.3. Duomenų valdytojas patvirtina, jog įgyvendinant šią Privatumo politiką griežtai laikomasi šių Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
   1. 2.3.1. Duomenų subjekto Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
   2. 2.3.2. renkant ir tvarkant Duomenų subjekto Asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš Duomenų subjekto pateikti tų Asmens duomenų, kurie nėra reikalingi. Nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai Asmens duomenys;
   3. 2.3.3. Duomenų subjekto Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
   4. 2.3.4. Duomenų subjekto Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl Asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs Asmens duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;
   5. 2.3.5. Duomenų subjekto Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie Asmens duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
  4. 2.4. Duomenų valdytojas renka, naudoja ir saugo Kliento Asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais: Kliento duotas Sutikimas; Sutarties su Klientu vykdymas; Duomenų valdytojo teisėtiems interesas užtikrinti bei tinkamai paslaugų kokybę užtikrinti.
 3. Kokią informaciją Duomenų valdytojas renka, naudoja ir saugo
  1. 3.1. Kai Klientas naudojasi Internetine svetaine:
   1. 3.1.1. Interneto protokolo adresas (IP);
   2. 3.1.2. informacija apie įrenginį;
   3. 3.1.3. prisijungimo informacija;
   4. 3.1.4. Interneto svetainės naršymo ypatumai.
  2. 3.2. Kai Klientas siunčia paklausimą Duomenų valdytojui:
   1. 3.2.1. vardas ir pavardė;
   2. 3.2.2. el. pašto adresas;
   3. 3.2.3. telefono numeris;
   4. 3.2.4. paklausimo tema;
   5. 3.2.5. paklausimo data;
   6. 3.2.6. paklausimo turinys;
   7. 3.2.7. prie paklausimo pridėti failai ir juose esanti informacija;
   8. 3.2.8. atsakymas į Kliento paklausimą;
   9. 3.2.9. kita informacija, kurią pateikė pats Klientas.
  1. 3.3. Visą informaciją, kurią Klientas pateikia socialinėmis priemonėmis – „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Duomenų valdytojas rekomenduoja susipažinti su trečiųjų šalių privatumo politika ir kilus klausimams tiesiogiai susisiekti su paslaugų tiekėjais.
 4. Naujienlaiškiai
  1. 4.1. Interneto svetainė suteikia Klientui galimybę prenumeruoti ir gauti naujienlaiškius apie Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas, rinkodaros pasiūlymus bei kitus informacinio pobūdžio pranešimus.
  2. 4.2. Informaciją apie Duomenų valdytojo teikiamas paslaugas, rinkodaros pasiūlymus gausite Interneto svetainėje užpildę naujienlaiškio gavėjo formą, kurioje turėsite pateikti šiuos savo asmens duomenis – elektroninio pašto adresą.
  3. 4.3. Užpildydamas naujienlaiškio gavėjo formą Klientas išreiškia savo sutikimą rinkti ir naudotis Kliento asmens duomenis, o konkrečiai elektroninio pašto adresą, rinkodaros tikslais.
  4. 4.4. Jeigu norite atšaukti savo sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis (elektroninio pašto adresą) rinkodaros tikslais, galite tai padaryti paspaudę specialią nuorodą, kurią rasite naujienlaiškio apačioje, arba galite kreiptis į Duomenų valdytoją elektroninio pašto adresu: info@aradas.lt, temos eilutėje įrašę – „Atsisakyti prenumeratos“.
 5. Slapukų naudojimo tvarka
  1. 5.1. Interneto svetainėje Slapukai naudojami:
   1. 5.1.1. statistikos tikslais, vertinant svetainės lankomumą bei atskiro turinio populiarumą;
   2. 5.1.2. siekiant užtikrinti tinkamą Interneto svetainės funkcionalumą;
   3. 5.1.3. siekiant palengvinti Kliento naršymą Interneto svetainėje.
  2. 5.2. Interneto svetainėje naudojami šios rūšies Slapukai:
   1. 5.2.1. Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
   2. 5.2.2. Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.
  3. 5.3. Klientas gali ištrinti Slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo interneto naršyklėje, tačiau Slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo prieigą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.
 6. Kliento duomenų perdavimas
  1. 6.1. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   1. 6.1.1. jei yra Kliento Sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
   2. 6.1.2. teisėsaugos institucijoms, valstybės institucijoms, teismams ar kitiems tretiesiems asmenims, kai atskleidimas būtinas: 1) siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus; 2) apginti Duomenų valdytojo teises ir teisėtus interesus; 3) siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
   3. 6.1.3. Duomenų valdytojui paslaugas teikiančioms įmonėms ( pvz.: IT įmonėms ir pan.).
  2. 6.2. Tretiesiems asmenims Kliento Asmens duomenys teikiami tik ta apimtimi, kiek tai būtina užtikrinti tinkamą tokių trečiųjų asmenų paslaugų suteikimą Duomenų valdytojui.
 7. Kliento Asmens duomenų saugojimo terminai
  1. 7.1. Kliento Asmens duomenys saugomi tik tiek, kiek reikia šioje Privatumo politikoje numatytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, bet ne ilgiau, kaip 3 metus nuo jų pateikimo.
 8. Kliento teisės
  1. 8.1. Klientas turi šias teises:
   1. 8.1.1. pateikti prašymą susipažinti su Duomenų valdytojo turima informaciją apie Klientą;
   2. 8.1.2. pateikti prašymą ištaisyti turimą informaciją apie Klientą;
   3. 8.1.3. pateikti prašymą ištrinti turimą informaciją apie Klientą;
   4. 8.1.4. pateikti prašymą apriboti prieigą prie informacijos apie Klientą arba ją ištrinti;
   5. 8.1.5. pateikti prašymą išeksportuoti Kliento Asmens duomenis arba perkelti juos į kitam duomenų valdytojui;
   6. 8.1.6. pateikti skundą priežiūros institucijai (adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, interneto tinklapis www.vdai.lrv.lt).
  2. 8.2. Duomenų valdytojas gali nesudaryti Klientui sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Kliento ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
 9. Asmens duomenų apsaugos pažeidimai, rizikos veiksniai ir jų sprendimas
  1. 9.1. Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines Asmens duomenų apsaugos priemones:
   1. 9.1.1. prieigas prie Duomenų subjekto Asmens duomenų suteikia tik tiems darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijoms atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus;
   2. 9.1.2. Duomenų valdytojo Asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tik tokius Duomenų tvarkytojus, kurie yra pajėgūs užtikrinti Asmens duomenų apsaugą;
   3. 9.1.3. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų;
   4. 9.1.4. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene.
 10. Baigiamosios nuostatos
  1. 10.1. Duomenų valdytojas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką, informuojant apie pakeitimus skelbiant pakeistą Privatumo politiką savo ar vystomo projekto Interneto svetainėje.
  2. 10.2. Šiai Privatumo politikai taikomi Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos priimti teisės aktai.
  3. 10.3. Ši Privatumo politika įsigaliojo 2022 m. Liepos 1 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.
  4. Visais klausimais, susijusias su šia Privatumo politika, Klientai gali kreiptis šiais kontaktais: el. paštu info@aradas.lt; tel. Nr. +370 315 58 895 arba atvykti tiesiogiai pas Duomenų valdytoją adresais:
   • Švitrigailos g.11 H, LT-03228 Vilnius.
   • Gamybos g. 12, LT-62175 Alytus.